۹۰/۱۱/۲۹

بازدید از مدارس-معاونین آموزشی واجرایی مجتمع

امروزشنبه۲۹/۱۱/۹۰محمدتقی ایدی زاده ومنتعلی حاتمی معاونین اموزشی واجرایی مجتمع از دبستان شهیدمحمدی حوزه مجتمع شهیدآوینی بازدیدنمودند.

پیگیری لیست نمرات چهارم وپنجم ترم اول جهت قرائت در سیستم رایانه مجتمع با توجه به نصب جدید برنامه نگارش وبدنبال آن صدورکارنامه دانش آموزان .ارزشیابی ازدروس علوم وهدیه های آسمانی .ریاضی که درمجموع خوب بودندولی درمبحث تقسیم که ارزشیابی به عمل آمداحتیاج به تلاش بیشتری نیازاست.اقدامات لازم درخصوص شیوه نامه انتخاب معلم نمونه  نیزصورت گرفت.آثاردستی دانش آموزان که توسط دانش آموزان تهیه شده بودندجهت شرکت درمسابقات فرهنگی هنری به اداره منطقه منتقل شد.توصیه ها ونکات لازم درجهت تقویت یادگیری دانش آموزان ضعیف ارائه شد.

نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۰/۱۱/۲۹

بازدید اداره منطقه از دبیرستان شهید مدرس

امروزشنبه ۲۹/۱۱/۹۰آقایان محسن رضایی کارشناس آموزش به اتفاق کامل رشیدی فرمعاون توسعه وپشتیبانی اداره منطقه از دبیرستان شهیدمدرس حوزه مجتمع شهید آوینی بازدید نمودند.

اهم موارد بازدید:

-تجزیه وتحلیل امتحانات نوبت اول وبررسی فعالیتهای صورت گرفته درراستای شناسایی نقاط قوت وضعف ورفع موانع ومشکلات دراین راستا توسط عوامل اجرایی دبیرستان.

-بررسی آزمونهای مستمرواهمیت به نمرات مستمر.بررسی درصدقبولی دانش آموزان ودروس.بررسی طرحهای اجراشده در آموزشگاه همچون:مدیریار.معلم یار.وتاثیراین طرحها در پیشبردروندآموزشی ویادگیری دانش آموزان.استفاده بهینه ازبانک سوالات واستفاده از روشهای نوین تدریس که موجب رشدآموزشی درآموزشگاه شده است.نصب نمودارمقایسه ای ودرصدقبولی دانش آموزان درآموزشگاه.کنترل امورات خدماتی ازقبیل:هزینه واعتبارات.تکمیل فرمهای ماهانه.نگهداری ازاموال.کنترل ناودانیهای آموزشگاه.وخدمات ایمنی....

نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۰/۱۱/۲۹

بازدید از مدارس حوزه مجتمع

امروزشنبه ۲۹/۱۱/۹۰مدارس توحیدپهنه بر.حکیم نظامی وشهیدفهمیده حوزه مجتمع شهید آوینی توسط میرزایی پورمدیروحاتمی معاون اجرایی مجتمع موردبازدیدچندساعته قرار گرفتند.

توحید پهنه بر

بررسی آزمایشگاه.انجمن اولیا ومربیان.ارزشیابی ازدانش آموزان درتمامی پایه های تحصیلی که دانش آموزان درپاسخگویی مناسب بودند.تاکیدبرحضورفعال دانش آموزان درمسابقات فرهنگی هنری مرحله منطقه.تاکیدبرآموزش صحیح خوانی نماز.ارزشیابی ازدرس قرآن.تاکید برپاسخ بموقع به مکاتبات ورعایت وضعیت بهداشتی آموزشگاه باتوجه به فصل بارندگی.

حکیم نظامی

بحث وتبادل نظروپیگیری اجرای طرح های همیاران سلامت وتلاشگران امروز.برگزیدگان فردا.تاکیدبرآموزش صحیح خوانی نماز.ارزشیابی ازدروس پایه ها.تاکیدبراهمیت دادن به مطالعه غیردرسی وهمچنین ورزش صبحگاهی.تاکیدبرحضورفعال دانش آموزان درمسابقات فرهنگی هنری مرحله منطقه.

شهید فهمیده

بررسی پوشه کارتوصیفی.دفاترمختلف شورای دبیران.شاخص.تغذیه.سالانه.انجمن اولیا ومربیان.آزمایشگاه.بررسی وضعیت عمومی آموزشگاه باتوجه به فصل زمستان.تقدیروتشکراز فعالیتهای صورت گرفته درموردآموزش نماز.تشکراززحمات صورت گرفته برای دانش آموزان که منجربه کسب رتبه اول مسابقات المپیادآزمایشگاه درسطح منطقه شد.

نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۰/۱۱/۲۹

برگزاری آزمون مشاوره ای

روزجمعه مورخ ۲۸/۱۱/۹۰دانش آموزان سال اول دبیرستانهای حوزه مجتمع شهیدآوینی در آزمون مشاوره ای شرکت نمودند.این آزمون دربين دانش آموزان سال اول متوسطه شهید مدرس وعصمت رأس ساعت ۳۰/۸۰ صبح همزمان باسراسرمنطقه واستان درمحل حوزه هاي تعيين شده برگزارگرديد.

مهدی میرزایی پورمدیرمجتمع شهیدآوینی ومدیرجلسه آزمون گفت:این آزمون طبق اطلاع رسانی قبلی به دانش آموزان وآمادگی کامل آنان درشرایط متعادل وبانظم خاصی برگزارشد.وهدف ازآزمون هم:تشخیص استعداددانش آموزان ومیزان رغبت به رشته های مختلف ارزیابی شده است درضمن نتایج آزمون بزودی اعلام می شود. 

 آقاي عزت اله رست مشاوردبیرستان شهیدمدرس درخصوص اهمیت این آزمون گفت:

  آزمون ازتست هاي رغبت سنج وتست هوشي ريون جهت تكميل پرونده تربيتي،تحصيلي دانش آموزان به منظورشناسايي آنهاوانتخاب رشته مفيددردوران دبيرستان برگزارگرديده ونتايج آن به صورت محرمانه درپروتده دانش آموزان ثبت وبايگاني مي گردد.

نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۰/۱۱/۲۷

دوره ضمن خدمت بدوخدمت آموزگاران درمحل دبیرستان شهیدمدرس حوزه مجتمع شهیدآوینی

ازامروزپنج شنبه مورخ ۲۷/۱۱/۹۰ دوره ضمن خدمت بدوخدمت آموزگاران مناطق وشهرستان هاي شيروان -چوار-چرداول وايلام درمحل دبيرستان شبانه روزي شهيدمدرس حوزه مجتمع شهیدآوینی آغازشد.

  مهدی میرزایی پورمدیرمجتمع شهیدآوینی ودبیرستان شهیدمدرس طی سخنانی گفت:ما دردبیرستان شهیدمدرس که محل برگزاری این دوره می باشدازتمام لحاظ خدماتی.آموزشی ورفاهی ودایرشدن کلاس آمادگی کامل داریم وامیدواریم که بتوانیم تا پایان دوره درخدمت همکاران فرهنگی حاضردردوره باشیم.

همزمان باآغاز کلاس امروزپنج شنبه۲۷/۱۱/۹۰آقایان بیگی ریاست اداره وهمتی معاون آموزش وکارشناس ضمن خدمت منطقه ازحوزه برگزاری اجرای این دوره بازدیدبه عمل آوردند. 

 آقای بیگی ضمن خیرمقدم به همکاران حاضردرکلاس درخصوص اهمیت واهداف این دوره که درموردمهارتهای آموزشی وتدریس دردوره ابتدایی برای آموزگاران بدوخدمت است نکاتی راارائه نمودند. 

 آقای همتی کارشناس آموزش ضمن خدمت اداره منطقه شیروان نیزدرخصوص این دوره گفت:اين دوره به ميزان ۲۹۴ ساعت بوده وآموزگاران جديدالاستخدام بايددرآن شركت نمايندوبصورت شبانه روزی برگزارمی شود.

نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۰/۱۱/۲۶

حضوردانش آموزان دبیرستان عصمت-درکاروان راهیان نور

صبح امروزچهارشنبه۲۶/۱۱/۹۰دانش آموزان سال دوم دبیرستان عصمت همراه سایر دانش آموزان دختر دبیرستانهای سطح منطقه شیروان درقالب کاروان راهیان نورعازم مناطق عملیاتی وخاطره انگیزجنوب شدند.

  آقاي موسي خاني فرمانده بسيج دانش آموزي منطقه اظهار داشت:اين دانش آموزان ازمناطق عملياتي جنوب و يادمان شهداء بازديدودربرنامه هاي فرهنگي شركت خواهندنمود واين اردو به مدت ۳ روزخواهدبود.یوسفی زاده معاونت پرورشی اداره منطقه که دانش آموزان وکاروان راهمراهی می نمایدگفت:برای دانش آموزان برنامه های فرهنگی هنری خاصی درنظرگرفته شده است وبسته های فرهنگی نیزبه آنان تقدیم می شودلازم به ذکراست که دانش آموزان بایددرپایان اردودلنوشته های خودرا دربرگه هایی که به همین منظورتهیه شده ودراختیارآنان گذاشته شده است نوشته واین دلنوشته ها پس ازجمع آوری وویرایش درقالب یک مجلد به چاپ می رسد همچنین درمسابقه بزرگ با شهداء درطریق ولایت ازطریق انشاء ونقاشی شرکت خواهند نمود.

عکسهای حضوردرمنطقه درادامه مطلب  کلیک نمایید


ادامه مطلب
نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۰/۱۱/۲۶

حضور معاون آموزگاران در مجتمع

طــی هماهنگی واطلاع رسانی قبلی توسط  مهدی میرزایـی پورمدیر مجتمع امروز چهـــارشنبه ۲۶/۱۱/۹۰ معاون آموزگاران مدارس ابتدایی حوزه مجتمع شهید آوینی باحضور دردفترمجتمع ضمن قرائت نمرات دانش آموزان پایه های چهارم وپنجم در سیستم رایانه وازطریق برنامه نگارشی جدیددرسیستم رایانه  اقدام به دریافت کارنامه دانش آموزان تحت تصدی خود در پایه های مذکور شدند.

نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۰/۱۱/۲۵

نتیجه مسابقات آزمايشگاهي مدارس راهنمایی حوزه مجتمع شهید آوینی

دانش آموزان مدارس راهنمایی پروین اعتصامی وبلال حبشی حوزه مجتمع شهیدآوینی درمسابقات آزمايشگاهي دانش آموزان دوره راهنمايي منطقه  که درمحل آزمايشگاه مدرسه راهنمايي حضرت فاطمه لوماربرگزارگرديدشرکت نموده وحائز رتبه شدند.اين مسابقات دربين دانش آموزان منتخب آموزشگاهها برگزارگرديده ودانش آموزان برتراين مسابقات بانظرداوران به استان معرفي،ودرمسابقات آزمايشگاهي استان شرکت خواهند نمود.

نتیجه:

دانش آموزان پایه سوم  راهنمایی پروین اعتصامی حائزرتبه اول

دانش آموزان پایه های اول.دوم.سوم بلال حبشی: حائزرتبه دوم

نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۰/۱۱/۲۵

اسامی دانش آموزان برتر-آزمون علمی

امروزسه شنبه ۲۵/۱۱/۹۰از سوی محمدتقی ایدی زاده معاون آموزشی دبیرستان شهیدمدرس حوزه مجتمع شهیدآوینی نتیجه آزمون علمی که دربین دانش آموزان این دبیرستان برگزارشده بوداعلام شد:

پایه اول

رسول درویشی-رتبه اول

پیام منصوریان-رتبه دوم

حمیدرضا جمشیدی-رتبه سوم

پایه دوم

رامین رنجبر-رتبه اول

سعید کرمی-رتبه دوم

میلاد کرم بیگی-رتبه سوم

پایه سوم

مهدی زنگوانی-رتبه اول

ساسان حکمت زاده-رتبه دوم

مهدی رادمهر-رتبه سوم

نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۰/۱۱/۲۵

نتیجه مسابقات فرهنگی هنری مرحله منطقه

ivy bar

رتبه های برترکسب شده مسابقات فرهنگی هنری مدارس متوسطه وراهنمایی حوزه مجتمع شهیدآوینی باتوجه به اعلام نتایج مسابقات برگزارشده ازطرف معاونت پرورشی آموزش وپرورش منطقه شیروان:

راهنمایی پروین اعتصامی

نهج البلاغه

فاطمه صادقخانی-پایه اول-رتبه اول

رویا شرفی-پایه دوم-رتبه دوم

انشای نماز

سمانه میرزاییان-پایه اول-رتبه دوم

حدیث قادری پور-پایه دوم-رتبه دوم

حلیمه کوخایی-پایه سوم-رتبه دوم

نمایش عروسکی-رتبه اول


راهنمایی بلال حبشی

نهج البلاغه

امید مهدی کرمی-پایه دوم-رتبه اول

عرفان جلیلیان زاده-پایه سوم-رتبه دوم

احکام

جبارمروتی-پایه سوم-رتبه اول

انشای نماز

معین کرم اللهی-پایه دوم-رتبه دوم

سرود -رتبه اول


دبیرستان شهید مدرس

انشای نماز

رسول درویشی-پایه اول-رتبه دوم

ساسان مروتی-پایه دوم-رتبه دوم


دبیرستان عصمت

نهج البلاغه

زهرانادعلی-پایه اول-رتبه دوم

طیبه مروتی-پایه دوم-رتبه اول

افسانه کوخایی-پایه سوم-رتبه دوم

نسرین مروتی-پایه چهارم-رتبه اول

احکام

ساراصادقخانی-پایه دوم-رتبه اول

پروین نقی زاده-پایه سوم-رتبه دوم

نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۰/۱۱/۲۴

به مناسبت هفته مشاغل ....

امروزدوشنبه ۲۴/۱۱/۹۰به مناسبت هفته مشاغل وآشنایی دانش آموزان باحرف ومشاغل مختلف درجامعه وهمچنین آگاهی بخشی به دانش آموزان باهماهنگی قبلی که بامجتمع شهری امام علی(ع) لومارصورت گرفته بوددانش آموزان پایه اول دبیرستان شهیدمدرس حوزه مجتمع شهیدآوینی توانستند ازکارگاههای مختلف هنرستان خلیج فارس حوزه مجتمع امام علی(ع)بازدیدبه عمل آورند.دراین بازدیدمهدی میرزایی پورمدیر.عزت اله رست مشاور دبیرستان شهیدمدرس به اتفاق معاون پرورشی وتربیت بدنی مجتمع شهیدآوینی دانش آموزان راهمراهی نمودند.

گفتنی است دراین بازدیدهرکدام ازهنرآموزان کارگاههای:رایانه.معماری.نقشه کشی.برق.جوشکاری.مکانیک.هنرستان درحوزه فعالیت خودبرای دانش آموزان اطلاعات لازم شغلی را ارائه داده وبه توضیح جامع وکامل پرداختند.

ناصرجمشیدزاده معاون هنرستان خلیج فارس درخصوص اهمیت  این بازدید به ما گفت:این بازدیددانش آموزان سال اول متوسطه ازمشاغل باعث می شودتادانش آموزان ذهنیت خوبی واطلاعات جامعی ازرشته های هنرستان داشته باشندوبتوانندبرای سال آینده رشته مورد نیازوبنابرعلاقه خودراانتخاب نمایند.

رضااولی مدیرمجتمع امام علی(ع) طی سخنانی گفت:این بازدیدها باعث اشنایی دانش آموزان سال اول متوسطه با رشته های فنی وکارودانش شده تا بتوانندبا آگاهی بیشتردرپایان سال تحصیلی برای سال آینده راجع به انتخاب رشته تحصیلی بنا برسلیقه وتوان ذهنی ویادگیری خود تصمیم گیری نمایند.

اولی درادامه افزود:برای ایجاد رشته های جدید درهنرستان با توجه به تامین اعتباروبودجه لازم ونیز رشته های مورد نیازمنطقه با اداره منطقه ونیزاداره کل استان رایزنیهای لازم صورت گرفته تا به حول وقوه الهی برای سال آتی رشته های جدیدی درهنرستان ومتناسب با پذیرش دانش آموزان دایرشود.

لازم به ذکراست بنابراظهارنظردانش آموزان:آنان دراین بازدیداطلاعات خوبی راجع به مشاغل کسب نمودندوچه بهتر است که برنامه بازدید درطول سال ادامه داشته باشد .

همچنین به مناسبت هفته مشاغل توسط دانش آموزان دبیرستان شهید مدرس نمایشگاه نشریه دیواری که با همکاری مشاوردبیرستان آقای رست  تهیه شده است برروی دیوارهای سالن آموزشی آموزشگاه نصب شده است.

نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۰/۱۱/۲۴

بازدید از مدارس حوزه مجتمع

 امروزدوشنبه ۲۴/۱۱/۹۰محمد تقی ایدی زاده معاون آموزشی مجتمع ازمدارس ابتدایی:سلمان فارسی وحکیم نظامی بازدید به عمل آوردند.

 ارزشیابی ازدروس بنویسیم.قرآن.ومدنی پایه های اول وچهارم دردبستان سلمان فارسی وریاضی قرآن.بنویسیم مدنی پایه های اول وپنجم حکیم نظامی که دانش آموزان به خوبی پاسخگو بودند.تحویل بخشنامه های آموزشگاه.بررسی دفاترشاخص.ثبت فعالیتهای آزمایشگاه.انجمن اولیا ومربیان.صحیح خوانی نمازنیزازاهم مواردبازدیدازاین مدارس بود.

نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۰/۱۱/۲۳

بازدید سرگروههای اموزش ابتدایی منطقه از مدارس حوزه مجتمع

امروزیکشنبه صبح ۲۳/۱۱/۹۰ امین بیگی به همراه سجودی فرسرگروههای آموزشی مدارس ابتدایی منطقه شیروان از دبستان شهیدمیرزایی حوزه مجتمع شهیدآوینی بازدیدوارزشیابی به عمل آوردند.

بنابراظهارنظرایشان دانش آموزان درحدخوب وموفق بودندوتلاش صورت گرفته دریادگیری وآموزش دانش آموزان عالی ومتعادل ارزیابی شد.

نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۰/۱۱/۲۳

بازدید از مدارس حوزه مجتمع

امروزیکشنبه صبح مورخ ۲۳/۱۱/۹۰محمد تقی ایدی زاده معاونین آموزشـی به اتفاق معاون پرورشی مجتمع ازدبستان شهید میرزایی بازدید نمودند.

با توجه به اتمام دهه فجرتوصیه شد مطالب وبنرهای ویژه دهه فجرجمع آوری وبایگانی گردد.بررسی دفاتر مختلف شاخص.ثبت فعالیتهای آزمایشگاه.پوشه کار..ارزشیابی از دروس ریاضی.قرآن.بنویسیم.پایه دوم به عمل آمدکه به خوبی پاسخگو بودند.سرگروههای آموزش ابتدایی منطقه در مدرسه در حال بازدید بودند.ازطرف مجتمع به دانش آموزان برتر جوایزی اهدا شد. 

نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۰/۱۱/۲۳

بازدید از مدارس حوزه مجتمع

امروزیکشنبه صبح مورخ ۲۳/۱۱/۹۰محمد تقی ایدی زاده معاونین آموزشـی به اتفاق معاون پرورشی مجتمع ازدبستان ۱۵خرداد بازدید نمودند.

باتوجه به پایان دهه فجرتوصیه شدمطالب وپلاکاردهای این مناسبت جمع آوری وبایگانی شود.ازدانش آموزان پایه های دوم وچهارم دردروس ریاضی.تاریخ.قرآن.بنویسیم ارزشیابی به عمل آمد.که دانش آموزان درپاسخگویی مناسب بودند.مواردقابل پیگیری دربازدیدقبلی که توسط مدیرمجتمع مطرح شده بودبه مرحله اجرادرآمده وصورت گرفته بود.بررسی دفاتر شاخص.پوشه کارتوصیفی نیزانجام شد.درخصوص آمادگی دانش آموزان باآمادگی کامل در مسابقات فرهنگی هنری نکات وتوصیه های لازم ارائه شد.

نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۰/۱۱/۲۳

بازدید از مدارس حوزه مجتمع

امروزیکشنبه صبح مورخ ۲۳/۱۱/۹۰محمد تقی ایدی زاده معاونین آموزشـی به اتفاق معاون پرورشی مجتمع ازدبستان شهید موسوی بازدید نمودند.

بررسی مستندات پرورشی وآموزشی توصیه در مورد بهداشت آموزشگاه وهمچنین جمع آوری وبایگانی پلاکاردوپارچه نوشته وتراکتهای ویژه دهه فجر..دفاترثبت آزمایشات.شاخص.ارزشیابی ازپایه های دوم دردروس ریاضی.بنویسیم.بخوانیم.قرآن  که دانش آموزان درپاسخگویی مناسب بودند.دردرس ریاضی مبحث جمع وتفریق محوراعداد نیازبه تلاش بیشتری احساس می شود.درمورد تکمیل دفترثبت آزمایشات توصیه شد بموقع اینکارصورت گیرد.ازطرف مجتمع جوایزی به دانش آموزان زرنگ اهدا شد.

نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۰/۱۱/۲۳

نتیجه المپیادهای دانش آموزی منطقه-مدارس مجتمع

ivy bar

با اتمام المپیادهای دانش آموزان مدارس ابتدایی سطح منطقه شیروان.اسامی برگزیدگان مدارس ابتدایی

حوزه مجتمع شهید آوینی بدین شرح اعلام می گردد:

مجتمع به نوبه خودضمن قدردانی اززحمات دانش آموزان.آموزگاران ومعاونین مدارس مذکورکسب این موفقیتها را تبریک عرض می نماید

مسابقات آزمایشگاهی پایه پنجم

فاطمه نقی زاده.میتراصادقخانی.الهه صادقی.-رتبه اول- دبستان شهید فهمیده

پروازاندیشه ها

نگارولی نژاد-رتبه دوم- دبستان توحید پهنه بر

المپیاد ریاضی وعلوم پایه  چهارم ابتدایی

امیرحسین ولی نژاد- رتبه دوم- دبستان توحید پهنه بر

المپیاد ریاضی وعلوم پایه پنجم مدارس عشایری

علیرضا احمدی-رتبه سوم-دبستان شهید محمدی

نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۰/۱۱/۲۳

حضوراولیاء در آموزشگاه

امروزدوشنبه۲۳/۱۱/۹۰ تعدادی ازاولیاءدانش آموزان دبیرستان شهیدمدرس حوزه مجتمع شهیدآوینی باحضوردردبیرستان مذکورازوضعیت آموزشی وتربیتی دانش آموزان خوداطلاع یافته وازنزدیک درجریان مسایل آموزشی وتربیتی آنان بادبیران ومسئولین آموزشگاه قرارگرفتند.

نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۰/۱۱/۲۳

حماسه حضور

امروزیکشنبه ۲۳/۱۱/۹۰مهدی میرزایی پورمدیربه اتفاق محمدتقی ایدی زاده معاون آموزشی مجتمع باحضوردرمراسمات آغازین دبیرستان شهیدمدرس حوزه مجتمع شهید آوینی ضمن تبریک و سالروزپیروزی انقلاب اسلامی ویوم الله ۲۲بهمن ازحضورفعال دانش آموزان این آموزشگاه درمراسم راهپیمایی ۲۲بهمن که درلوماربرگزارشدقدردانی نمودند.درادامه ایدی زاده معاون آموزشی مجتمع درارتباط بامسایل آموزشی واهمیت نمرات مستمربرای دانش آموزان نکاتی بیان نمودند.

نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۰/۱۱/۲۲

حضورمجتمع در راهپیمایی 22بهمن

امروزشنبه22بهمن 1390دانش آموزان حوزه مجتمع شهیدآوینی به همراه مسئولین وعوامل اجرایی مجتمع درراهپیمایی یوم الله 22بهمن که درلوماربرگزارشدحضوربهم رسانده وهمراه وهمصدا باسایراقشارملت فریادهای کوبنده خودرابا مشتهای گره کرده وشعارمرگ برآمریکاومرگ براسرائیل  نفرت وانزجارخودراازسراستکبارجهانی اعلام.وباری دیگربا آرمانهای امام(ره)ورهبرفرزانه انقلاب عهد وپیمان بستند.
 
http://upload.nasr19.ir/images/dsc02010.jpghttp://upload.nasr19.ir/images/dsc020gog.jpghttp://upload.nasr19.ir/images/dsc02014.jpg

http://upload.nasr19.ir/images/dsc02015.jpghttp://upload.nasr19.ir/images/dsc02019.jpghttp://upload.nasr19.ir/images/dsc02022.jpg

برای دیدن بقیه عکسها درادامه مطلب کلیک نمایید

 


ادامه مطلب
نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۰/۱۱/۲۱

بیانیه شرکت در راهپیمایی 22بهمن

همه باهم:تجدیدمیثاق بارهبری درراهپیمایی۲۲بهمن

22 بهمن مبارک...

.....اینک که باآغازدهه‌ی چهارم ازحیات پربرکت وطیبه‌نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران،" دهه‌ پیشرفت وعدالت  " ،ودرسی وسومین سالگرد فجرپیروزی انقلاب اسلامی  پیام انقلاب اسلامی ایران درگوش میلیون‌ها آزادهِ حقیقت‌جو درسرتاسرگیتی طنین‌اندازشده وانعکاس آن درمیان ملت‌های مسلمان وکشورهای منطقه خاورمیانه(مصر،لبنان. یمن، فلسطین و...)لرزه‌ای بزرگ براندام نحیف استکبارجهانی انداخته است،ملت شریف ایران باحضوردرهمایشی بزرگ وبه یادماندنی افتخاردیگری رارقم خواهد زد.

پیروزی انقلاب اسلامی درایران به رهبری حضرت امام خمینی (ره) ـملت مارابه يك ملت آگاه وسياسى در سطح جهان بدل ساخت وبه عنوان مدل حکومتی برتروالگویی بی‌بدیل درنظام‌های سیاسی مطرح جهانی معرفی کرد .

مجتمع آموزشی وپرورشی شهید آوینی شیروان ایلام ضمن بزرگداشت سی وسومین سالگشت پیروزی انقلاب شکوهمندوافتخارآفرین انقلاب اسلامی ازتمامی دانش آموزان وهمکاران درواحدهای آموزشی کشورواقشارمختلف مردم دعوت می نماید تا درمراسم یوم ا ... بیست ودوم بهمن ماه که باحضورآگاهانه، وحدت بخش،دشمن شکن وعزت آفرین خود بار دیگر همبستگی عمومی،وحدت ملی وعشق به ارزشهای والای الهی انقلاب اسلامی وحمایت ازخواسته های به حق ملت های مسلمان رابه منصه ظهوررساندوبا شهداوامام شهداومقام معظم رهبری تجدید میثاق نمایند.

نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۰/۱۱/۲۰

حضوردانش آموزان چهارم وپنجم ابتدايي حوزه مجتمع درمسابقات آزمايشگاهي منطقه

 

روزچهارشنبه مورخ ۱۹/۱۱/۹۰دانش آموزان ابتدایی حوزه مجتمع شهید آوینی درمسابقات آزمايشگاهي پايه هاي چهارم وپنجم آموزشگاههاي منطقه که دردبستان معلم برگزارگرديد شرکت نمودند.

نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۰/۱۱/۲۰

حضوردانش آموزان مدارس عشايري حوزه مجتمع شهیدآوینی درالمپيادرياضي وعلوم منطقه

 صبح امروزچهارشنبه ۱۹/۱۱/۹۰ دانش آموزان مدارس عشایری:حکیم نظامی وشهیدمحمدی حوزه مجتمع شهیدآوینی درالمپيادرياضي وعلوم پايه هاي چهارم وپنجم آموزشگاههاي عشايري منطقه که دركانون علامه طباطبايي لوماربرگزارگرديدشرکت نمودند.

آقاي بيگي رئيس اداره منطقه نیزدربازديدازمحل اجراي المپياد اززحمات همكاران ودست اندركاران اجراي اين المپياد قدرداني نمود.

آقاي محمدحسین ميرزايي کارشناس آموزش ابتدایی اداره آموزش وپرورش شیروان گفت:

اين المپيادبين دانش آموزان منتخب آموزشگاههاي عشايري منطقه برگزارگرديده ونفرات برتربه استان معرفي خواهند شد.

نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۰/۱۱/۱۹

فجرنورمبارکباد

ایام پیروزی انقلاب مبارکباد

نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۰/۱۱/۱۹

بازدید از مدارس -دبستان شهیدمطهری

امروزچهارشنبه۱۹/۱۱/۹۰ درراستای پیگیری عملکردآموزشی وپرورشی مدارس حوزه مجتمع هید آوینی میرزایی پورمدیربه اتفاق ایدی زاده معاون آموزشی مجتمع شهیدآوینی ساعت ۱۲ظهر ازدبستان شهیدمطهری شهرک سرتنگ بازدیدنمودند.

تاکیدبرحضورفعال دانش آموزان واولیا درراهپیمایی۲۲بهمن.بررسی وضعیت عمومی وبهداشتی آموزشگاه.بررسی دفاتر شاخص.ثبت فعالیتهای آزمایشگاه.پیگیری برنامه های اجراشده دردهه فجر.توجیه شیوه نامه انتخاب معلم نمونه.تحویل بخشنامه های آموزشگاه.ارزشیابی ازدانش آموزان که پاسخگویی آنان رضایت بخش بود.ازاهم مواردبازدید بود.

نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۰/۱۱/۱۹

درارتباط با راهپیمایی 22بهمن..

امروزچهارشنبه ۱۹/۱۱/۹۰میرزایی پورمدیرمجتمع ودبیرستان شهیدمدرس درادامه مراسمات آغازین دانش آموزان درموردایام الله فجر وروز۲۲بهمن روزپیروزی انقلاب اسلامی برای دانش آموزان درمورد راهپیمایی عظیم ۲۲بهمن وشرکت فعال دانش آموزان نکات لازم راارائه نمودند.

ایشان ضمن صحبت درموردکسب موفقیتها ودستاوردهای سی وسه ساله انقلاب ونقشی که جوانان ودانش آموزان دربه ثمررساندن درخت تنومندانقلاب داشته انددرموردشرکت فعال دانش آموزان دبیرستان شهیدمدرس درراهپیمایی یوم الله ۲۲بهمن روزشنبه که درلوماربرگزارمی شوداظهارداشتندبرای انتقال دانش آموزان به محل راهپیمایی باهمکاری اداره منطقه تمهیدات لازم اندیشیده شده است.

نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۰/۱۱/۱۸

حضور مدیرمجتمع درجلسه برگزاري مراسم يوم الله 22 بهمن

صبح امروزسه شنبه ۱۸/۱۱/۹۰مهدی میرزایی پورمدیرمجتمع شهید آوینی درجلسه مدیران مدارس ومجتمعهای شهری وروستای که به مناسبت برگزاری مراسم باشکوه ۲۲بهمن دردفترمعاونت پرورشی اداره آموزش وپرورش منطقه شیروان برگزارشده بودشرکت نمودند.

 

میرزایی پورمدیرمجتمع شهید آوینی درخصوص این جلسه گفت:

این جلسه  درراستاي  بر نامه ريزي جهت شركت چشمگيردانش آموزان درمراسم يوم الله ۲۲ بهمن درمحل دفتر معاونت پرورشي اداره برگزارشد.دراين جلسه برضرورت شركت فعال دانش آموزان وهمكاران فرهنگي درمراسم ۲۲ بهمن تأكيد شده ومقررگرديد مديران زمينه حضوردانش آموزان درمراسم را فراهم نمايندودراين روز تمامي سرويس هاي اياب وذهاب دانش آموزان نسبت به سرويس دهي دانش آموزان اقدام نمايند.

نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۰/۱۱/۱۸

برگزاری کلاس حلقه صالحین

امروز سه شنبه ۱۸/۱۱/۹۰کلاس حلقه صالحین دردبیرستان شهید مدرس حوزه مجتمع شهید آوینی برگزارشد.

منتعلی حاتمی مدرس ومجری کلاس در گفتگو با ماگفت:

جلسه امروزاین کلاس درارتباط با مسایل ایمانی واعتقادی وبحث وگفتگو پیرامون مسایل خاورمیانه ونیزبیدارس اسلامی کشورهای مسلمان درمنطقه بود.دراین کلاس نوعی آگاهی بخشی واطلاع رسانی جمعی بین دانش آموزان با یکدیگرصورت گرفت ودرخصوص موضوعات اعتقادی ووباطنی ونعمات خدادادی گفتگو شد.

نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۰/۱۱/۱۸

اجرای مراسم به مناسبت ایام الله دهه فجر-دبیرستان عصمت

امروزسه شنبه۱۸/۱۱/۹۰ ودرایام الله دهه فجروسالگرد پیروزی انقلاب اسلامی: دبیرستان عصمت وراهنمایی پروین اعتصامی اقدام به برگزاری مراسم ویژه این ایام نمود.برنامه هایی همچون اهدای جوایز.نمایش طنز.سرود.قرائت مقاله وسخنرانی ازاهم برنامه های جشن بود.

نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۰/۱۱/۱۸

بازدید از مدارس حوزه مجتمع

امروزسه شنبه۱۸/۱۱/۹۰ودر آستانه دهه مبارک فجرایدی زاده معاون آموزشی به همراه معاون پرورشی مجتمع شهید آوینی ازآموزشگاههای دخترانه :دبیرستان عصمت وراهنمایی پروین اعتصامی بازدیدنمودند.

پیگیری برنامه های هفته مشاغل.بررسی مستندات آموزشی وپرورشی.بررسی دفاترشاخص.برنامه سالانه.تاکیدبرحضورفعال دانش آموزان همراه اولیا درراهپیمایی ۲۲بهمن.ارائه گزارش برنامه های اجراشده دهه فجر در پایان ایام الله به اداره وبموقع.پیگیری کسب رتبه های مسابقات فرهنگی هنری و..ازاهم موارد بازدید بود.

نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۰/۱۱/۱۸

بازدید از مدارس حوزه مجتمع-معاون آموزشی و معاون پرورشی

امروزسه شنبه۱۸/۱۱/۹۰ محمد تقی ایدی زاده معاون آموزشی به اتفاق معاون پرورشی مجتمع  درراستای اهداف آموزشی وپرورشی واجرایی ازمدرسه راهنمایی بلال حبشی بازدید به عمل آوردند.

اهم مواردبازدید:بررسی جدول وپوشه نمرات مستمر.دفاترشاخص وآزمایشگاه.مستندات پرورشی وپیگیری مسابقات فرهنگی هنری والمپیادهای آموزشی.تاکیدبرارائه گزارش فعالیتهای صورت گرفته درایام الله فجردرپایان به اداره.توصیه به شرکت حداکثری دانش آموزان همراه اولیای خودبرای راهپیمایی ۲۲بهمن....

نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۰/۱۱/۱۸

حضوردانش آموزان حوزه مجتمع-کارگاه رایانه

امروزسه شنبه ۱۸/۱۱/۹۰دانش آموزان راهنمایی بلال حبشی باحضوردرکارگاه رایانه مجتمع ازآموزشهای لازم  آقای رنگین معاون فناوری مجتمع دراین خصوص برخوردارشدند.. 

نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۰/۱۱/۱۸

تمرین برای شرکت درالمپیادآزمایشگاه

امروزسه شنبه ۱۸/۱۱/۹۰توسط مجتمع ازفعالیت دانش آموزان شرکت کننده درالمپیاد آزمایشگاه مدرسه راهنمایی بلال حبشی بازدیدبه عمل آمد.

بنابراظهارات حاجی محمدجمالی معاون آموزشگاه درطول هفته تانزدیک برگزاری آزمون دانش آموزان شرکت کننده درالمپیاد مذکوربا استفاده ازوسایل وموادآزمایشگاه مدرسه مشغول تمرین بوده وازاین بابت درحد آمادگی کامل هستند.گفتنی است مسابقات المپیادآزمایشگاه درسطح منطقه شیروان روزیکشنبه مورخ ۲۳/۱۱/۹۰ودرساعت ۳۰/۸صبح برگزارمی شود.

نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۰/۱۱/۱۸

بازدید از نمایشگاه انقلاب

با تلاش مجتمع وهمکاران درواحدآموزشی دبیرستان شهید مدرس این روزها به مناسبت دهه مبارک فجروسالگرد پیروزی انقلاب درآموزشگاه شهیدمدرس ومحل دفتر مجتمع شهیدآوینی نمایشگاه داستان انقلاب درمعرض دیددانش آموزان وبازدید کتندگان ایجاد شده است ودانش آموزان دراوقات فراغت وزنگ تفریح ضمن مطالعه وبازدید از این وقایع که بصورت روزنامه دیواری می باشد به عمق پیروزی انقلاب درسال ۵۷ پی برده وبردامنه اطلاعات خودمی افزایند.گفتنی است که دانش آموزان ازاین نمایشگاه استقبال خوبی ازخودنشان داده اند.

نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۰/۱۱/۱۷

حضوردانش آموزان حوزه مجتمع در المپیاد دانش آموزی

دانش آموزان پايه هاي چهارم و پنجم  مدارس ابتـــــدایی حوزه مجتمع شهید آویـــنی امروز دوشنبه مورخ ۱۷/۱۱/۹۰ درالمپياد رياضي و علوم همراه سایردانش آموزان آموزشگاههاي منطقه  که در محل كانون علامه طباطبايي شهر لومار برگزار گرديدشرکت نمودند.

آقاي بيگي رئيس اداره منطقه دربازديدازمحل اجراي المپياد اززحمات همكاران ودست اندركاران اجراي اين المپيادقدرداني نمود .

 آقاي محمد حسین ميرزايي کارشناس آموزش ابتدایی اداره منطقه اظهارداشت كه اين المپياد دربين دانش آموزان منتخب آموزشگاهها برگزارگرديده و نفرات برتر به استان معرفي خواهند شد .

نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۰/۱۱/۱۷

بازدید از مدارس حوزه مجتمع-معاون آموزشی

امروزدوشنبه ۱۷/۱۱/۹۰ محمدتقی ایدی زاده معاون آموزشی مجتمع شهیدآوینی درراستای بررسی فعالیتهای آموزشی پرورشی واجرایی مدنظرمجتمع ازدبستان شهیدفهمیده بازدیدنمود.

ایدی زاده در این خصوص اظهاراداشت:

دراین بازدید؛ضمن حضوردرمراسمات ورزش صبحگاهی وآغازین در مورد دهه مبارک فجر وهفته وحدت برای دانش آموزان اطلاع رسانی شد.با توجه به نزدیک شدن به راهپیمایی عظیم ۲۲بهمن نسبت به آگاهی بخشی وترغیب دانش آموزان به حضور در این راهپیمایی همراه اولیای خود صحبت شد.

شیوه نامه انتخاب معلم نمونه برای همکاران دراین واحد آموزشی توجیه گردید ودر ادامه از دروس ریاضی.جغرافیا.فارسی وتاریخ پایه های چهارم وپنجم  ارزشیابی به عمل آمد که دانش آموزان به خوبی پاسخگو بودند وبه آنان از طرف مجتمع جوایزی اهدا شد.

نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۰/۱۱/۱۶

برگزاری مراسم جشن پیروزی انقلاب

امروزیکشنبه ۱۶/۱۱/۹۰درراستای گرامیداشت سالگردپیروزی انقلاب اسلامی مراسم باشکوهی درمحل مجتمع شهید آوینی شهرک زنگوان برگزارشد.

دراین مراسم .یوسفی زاده معاونت پرورشی وکارشناسان حوزه معاونت پرورشی.کمال رضایی ارزیابی عملکرد.نعمتی حراست.صیدمرادی روابط عمومی.دانش آموزن.مسئولین وفرهنگیان مدارس:راهنمایی بلال حبشی.راهنمایی پروین اعتصامی.دبیرستانهای عصمت.شهیدمدرس.ابتدایی شهید مطهری.دهیاری.فرمانده پایگاه مقاومت.رئیس شورا ی شهرک سرتنگ به همراه اولیای گرامی وعوامل اجرایی مجتمع شهیدآوینی حضورداشتند.

برنامه هایی همچون:اجرای نقاشی همگانی با موضوعیت فجروانقلاب اسلامی.اجرای سرودملی.خیرمقدم مدیرمجتمع.سخنرانی.قرائت شعر ومقاله.اجرای سرود.اجرای نمایش طنز.اهدای جوایز.اجرای اخبارطنز.پذیرایی درقالب بسته های دهه فجرمبارکباد.و....درنظر گرفته شده بود که هرکدام بموقع وبراساس زمانبندی پیش بینی شده به مرحله اجرادرآمد.


برای دیدن عکسهای جشن درادامه مطلب کلیک نمایید


ادامه مطلب
نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۰/۱۱/۱۶

جشن گرامیداشت دهه فجر-خیر مقدم مدیر مجتمع

امروزیکشنبه۱۶/۱۱/۹۰ به مناسبت سالگردپیروزی انقلاب اسلامی جشن باشکوهی دردبیرستان شهیدمدرس وبا همت مجتمع شهید آوینی درشهرک سرتنگ برگزارشد.

مهدی میرزایی پورمدیردبیرستان شهیدمدرس ومجتمع شهیدآوینی  ضمن خیرمقدم به شرکت کنندگان درجشن طی سخنانی کوتاه گفت:

فرارسیدن آغازهفته وحدت وسی وسومین سالگردپیروزی انقلاب اسلامی وغلبه حق برباطل رابه شمادانش آموزان وهمکاران درواحدهای آموزشی وهمچنین مسئولین واولیای گرامی شرکت کننده دراین جشن تبریک وتهنیت عرض می نماییم.

میرزایی پوردهه فجررادهه پایداری وامیدواری وپیروزی عظیم ملت ایران خواند وگفت:دهه فجردهه به ثمر نشاندن خون سرخ شهیدان است.ایشان درپایان ضمن خوش آمدگویی به مدعوین درمراسم اظهارامیدواری نمودبا برنامه های درنظرگرفته شده بتوانیم درشادی عظیم ملت سرافرازوسربلند ایران اسلامی  به نوبه خود سهمی داشته باشیم.

نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۰/۱۱/۱۶

جهانگیری در جشن انقلاب مجتمع شهید آوینی گفت:

امروزیکشنبه۱۶/۱۱/۹۰ جشن پیروزی انقلاب اسلامی درمجتمع شهید آوینی برگزار شد.

حاج آقا جهانگیری مسئول تبلیغات اسلامی لومار که سخنران مراسم بودطی سخنانی ضمن اشاره به حاکمیت ولی فقیه درجامعه بااستناد به کلام امام خمینی (ره)گفتند:

اسلام بدون روحانی مانندطب بدون طبیب است واین ثمره انقلاب ماست که بایدبه آن عنایت ویژه داشت.

جهانگیری درادامه خاطرنشان ساخت:کسانی که توجه به اصل نظام که برگرفته ازولایت فقیه است ندارنددرخط ولایت ورسول الله نیستند.دستاوردهاي سه دهه بعدازپيروري انقلاب رابرشمرده وگفتند:به بركت نظام مقدس جمهوري اسلامي عليرغم تحريم هاي گسترده ازطرف دشمنان نظام؛پيشرفت هاي عظيمي درحوزه هاي اقتصادي؛فرهنگي؛علمي و... توسط دانشمندان جوان اين مرزوبوم به دست آمده است.

نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۰/۱۱/۱۶

گوشه ای از برنامه های مراسم جشن انقلاب به روایت تصویر

امروز۱۶/۱۱/۹۰به مناسبت دهه مبارک فجردرمجتمع شهید آوینی ویژه برنامه ای شاد برگزارشد.                            به روایت تصویر

.....ازبرنامه های اجراشده درمراسم:اجرای نمایش طنزوقرائت شعرویژه فجرانقلاب توسط دانش آموزان دبیرستان شهیدمدرس.اجرای سرودتوسط دانش آموزان راهنمایی بلال حبشی وابتدایی شهیدمطهری.واهدای جوایزبه شاگردان ممتازنوبت اول دبیرستان شهید مدرس بود..

نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۰/۱۱/۱۶

برگزاری نقاشی همگانی

امروزیکشنبه ۶۱/۱۱/۹۰مسابقه نقاشی همگانی درمحل مجتمع شهیدآوینی برگزارشد.

دراین مسابقه دانش آموزان دبیرستان شهیدمدرس وراهنمایی بلال حبشی دررقابتی سا لم بادیگردانش آموزان سطح منطقه وبانظارت وهمکاری مسئولین مجتمع شهیدآوینی وحوزه معاونت پرورشی اداره آموزش وپرورش منطقه شیروان درمحل مجتمع شهید آوینی  به نقاشی با موضوعیت داستان انقلاب پرداختند. 

نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۰/۱۱/۱۵

تهیه مقدمات جشن

امروزشنبه ۱۵/۱۱/۹۰توسط مجتمع وباهمکاری دانش آموزان درمحل دفترمجتمع واقع در دبیرستان شهیدمدرس مقدمات جشن پیروزی انقلاب روز۱۶/۱۱/۹۰درمجتمع شهیدآوینی درابعاد تدارکات وپذیرایی.اهدای جوایز.تزیینات جایگاه.....برنامه سازی فراهم شد.                      روایت تصویرگویای گوشه ای اززحمات است

نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۰/۱۱/۱۴

هفته وحدت گرامی باد

تقارن ماه ربیع الاول ماه دمیدن گل سرخ نبوت بر شاخسار هستی با طلیعه بهار پیروزی انقلاب اسلامی مبارک

هفته وحدت ومیلادپیامیراکرم(ص)وامام جعفرصادق(ع)برمسلمانان جهان مبارک باد

درادامه مطلب بخوانید(درمورد دهه فجر)...

نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۰/۱۱/۱۲

منبع آموزشي دوره هاي غيرحضوري سند تحول بنيادين آموزش و پرورش

قابل توجه كليه ي همكاران محترم  در واحدهای آموزشی

منبع آموزشي دوره هاي آموزشي غيرحضوري 1- آموزش و پرورش و سند تحول بنيادين با كد 91402095 به ميزان 16 ساعت ويژه كليه ي كاركنان اداري و 2. مباني واصول آموزش و پرورش درسند تحول بنيادين باكد 91401532 به ميزان 16 ساعت جهت كليه ي كاركنان آموزشي در ادامه مطلب قابل دريافت مي باشد. تاريخ برگزاري آزمون :روزجمعه مورخ ۲۱/۱۱/۹۰ ساعت ۹ صبح

درادامه مطلب کلیک نمایید


ادامه مطلب
نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۰/۱۱/۱۲

اسامی دانش آموزان شرکت کننده درالمپیادهای دانش آموزی

امروزچهارشنبه ۱۲/۱۱/۹۰مهدی میرزایی پورمدیرمجتمع اسامی دانش آموزان دبیرستان دخترانه عصمت ودبیرستان شهیدمدرس که درالمپیادهای دانش آموزی شرکت نموده اندرا برای درج دروبلاگ مجتمع اعلام نمود:

دبیرستان عصمت

المپیاد شیمی:   زهراجلیلیان زاده.رویا مامنه.زهرانقش.پروین نقی زاده.

المپیاد ادبیات:     زهرا جمشیدی.فروزان مروتی

دبیرستان شهید مدرس

المپیاد ادبیات:  وحید کرم بیگی

نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۰/۱۱/۱۲

نواخته شدن زنگ انقلاب

امروزباآغازدهه مبارک فجروپیروزی انقلاب اسلامی وسالروزورودامام خمینی(ره) به میهن اسلامی همزمان باسراسرکشوردرمدارس)زنگ انقلاب درمدارس حوزه مجتمع باحضوردانش آموزان ودبیران حوزه مجتمع شهیدآوینی  به صدا درآمد.

درادامه برنامه هایی متناسب با این روزفرخنده توسط دانش آموزان به اجرادرآمد.وازحضوردبیران گرامی جهت تبیین انقلاب وایام الله دهه فجربرای دانش آموزان استفاده شد.لازم به توضیح اینکه بنابراعلام  ستادهای فرعی دهه فجردرمدارس حوزه برنامه هاوجشنهای خاصی برای این ایام ازجمله:مسابقات فرهنگی ورزشی.سرود.برپایی نمایشگاه داستان انقلاب.سخنرانی..نمایش.... درنظرگرفته شده  که به وقت وزمان خود ومتناسب با روزاجرامی شود.

نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۰/۱۱/۱۲

حضوردانش آموزان دبیرستان شهیدمدرس در مسابقات استانی-شطرنج

   پیام منصوریان دانش آموزسال اول و وحید کرم بیگی دانش آموزسال سوم دبیرستان شهید مدرس حوزه مجتمع شهید آوینی توانستند با شکست دادن رقبای خود به مسابقات مرحله استانی شطرنج راه یابند.

نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۰/۱۱/۱۲

حضوردانش آموز مجتمع شهیدآوینی در مسابقات دو کشوری

ساسان حکمت زاده دانش آموز سال سوم دبیرستان شهید مدرس حوزه مجتمع شهیدآوینی جواز حضور در مسابقات دوومیدانی مرحله کشوری را از آن خود ساخت.لازم به ذکراست که اردو مسابقات در استان یزد است.

نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۰/۱۱/۱۲

اخبار کوتاه

اخبارامروزچهارشنبه۱۲/۱۱/۹۰  در مجتمع

-نواخته شدن زنگ انقلاب درمدارس حوزه

-حضوراولیا برای دریافت کارنامه دانش آموزان درمدارس حوزه مجتمع

-شرکت دانش آموزان درمسابقات فرهنگی هنری مرحله منطقه

-شرکت دانش آموزان درمسابقات شطرنج مرحله استان

-پیگیری واجرای مسایل آموزشی.اداری وجاری مجتمع

نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۰/۱۱/۱۱

بازدید از مدارس حوزه مجتمع

امروزسه شنبه ۱۱/۱۱/۹۰محمد تقی ایدی زاده معاون آموزشی مجتمع ازمدارس شهید محمدی.شهید شیروانیان بازدید نمود.

ایدی زاده در خصوص این بازدیدگفت:

این بازدیددرراستای بررسی عملکردآموزشی مدارس صورت گرفت ودراین زمینه ضمن بررسی دفاترمختلف وپوشه کارتوصیفی.ازپایه های دوم وسوم ارزشیابی به عمل آمد.به دانش آموزانی که درپاسخگویی موفق بودندجوایزی اهدا شد.

لازم به ذکراست بعداز پایان بازدیدضمن حضوردراداره منطقه برخی ازامورات آموزشی واداری مدارس حوزه مجتمع پیگیری شد.

نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 
مطالب قدیمی‌تر